Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

Zasady przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków .

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 13:00 do godziny 15:00 w siedzibie Ośrodka.

Wszystkie skargi wpływające do Ośrodka podlegają rejestracji  w rejestrze skarg i wniosków prowadzonych przez kancelarię Ośrodka – sekretariat.

- skarga nie może być przekazana do załatwienia osobie zainteresowanej lub w taki sposób związanej ze sprawą, że przy jej wyjaśnieniu mogłaby powstać wątpliwość co do bezstronności osoby prowadzącej postępowanie skargowe

- w przypadku skargi na pracownika Ośrodka jej załatwieniem zajmuje się bezpośredni przełożony

- skargi powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

- do postępowania określonego w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.,poz.23 z póz.zm.)